Aequitas sequitur legem „Słuszność idzie za prawem”

Witaj na stronie Komornika Sądowego mgr Tomasza Wojciechowskiego

Komornik Sądowy - funkcjonariusz publiczny działający przy Sądzie Rejonowym, do którego zadań należy wykonywanie czynności egzekucyjnych w sprawach cywilnych (z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach) oraz innych czynności przekazanych na podstawie odrębnych przepisów. Komornik Sądowy przy wykonywaniu czynności podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego, przy którym działa.

Komornik Sądowy realizuje, zgodnie z ustawą o komornikach sądowych i egzekucji, następujące zadania:

  • Wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń;
  • Wykonuje inne tytuły wykonawcze wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz tytuły egzekucyjne, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
  • Sporządza protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;
  • Weryfikuje istnienie i treść tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.
  • Sporządza protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora;
  • Sprawuje urzędowy nadzór nad publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
  • Doręcza zawiadomienia sądowe, protesty, zażalenia, obwieszczenia oraz inne dokumenty za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty na wniosek organizatora licytacji;
OPODATKOWANIE PODATKIEM VAT CZYNNOŚCI WYKONYWANYCH PRZEZ KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Informuję 9 czerwca 2015 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną sygn.:PT1.050.1.2015.LJU.19 w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez komorników sądowych (DZ. Utz. Min. Fin. z dnia 15 czerwca 2015 r. - poz. 41). Interpretacją tą zmieniono dotychczasowe stanowisko wyrażone w interpretacji ogólnej z 30 lipca 2004 r. sygn.: PP10-812-802/04/MR/1556PP (Dz. Urz. Min. Fin. z 10 sierpnia 204r., Nr 10, poz. 93), zgodnie z którym komornicy sądowi nie byli uznawani za podatników VAT, nie płacili zatem podatku VAT od wykonywanych przez siebie czynności egzekucyjnych.

W związku z powyższym od 1.X.2015 roku Komornik Sądowy do opłat egzekucyjnych i wydatków gotówkowych będzie doliczał podatek VAT w stawce 23%.

mgr Tomasz Wojciechowski

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie

KANCELARIA KOMORNICZA

ul. 11-go Listopada 30 (I piętro)
28-300 Jędrzejów

TOP